asynchronous.futures

Future classes.

Members

Aliases

Waiter
alias Waiter = Future!void
Undocumented in source.

Classes

BaseFuture
class BaseFuture
Undocumented in source.
Future
class Future(T)

Encapsulates the asynchronous execution of a callable.

Future
class Future(T : void)
Undocumented in source.

Interfaces

FutureHandle
interface FutureHandle
Undocumented in source.

Meta

License

Boost Software License - Version 1.0

Authors

Dragos Carp